ဝန်ဆောင်မှုများ

ဝန်ဆောင်မှုများ

        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ အမှုခေါ်စာရင်းများ၊ စီရင်ချက်ချမှတ်သည့် စာရင်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၏အမှုခေါ်စာရင်းများကို ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ကပ်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ Website တွင် ထည့်သွင်းကြေညာခြင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ Facebook Page တွင် ကြေညာခြင်းတို့ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်အတွင်းရှိခရိုင်တရားရုံးများတွင် အထက်တန်း ရှေ့နေလိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ကြီးကြပ်မှုရုံး မှပေးပို့သည့်အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင်များကိုထုတ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ မြို့နယ်တရားရုံးများတွင် အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စုံစမ်းရန် ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် ရယူရန်ဌာန၊ အမှုလက်ခံဌာန၊ မိတ္တူကူးရန်ဌာနများ၊ တရားရုံးများလက်စွဲအပိုဒ်- ၇၅ အရ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုမြဲ ကျမ်းစာ၊ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် တရားရုံးများ၌ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများအား ဗီနိုင်းများဖြင့် လည်းကောင်း ချိတ်ဆွဲထားရှိပါသည်။ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် ပြည်သူများလိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ အလိုက် ကျမ်းကျိန်လွှာများ၊ ကတိသစ္စာပြုလွှာများကို 
ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။