ကြေညာချက်များ

ချိန်းဆိုထားသည့် ရာဇဝတ်/တရားမဆိုင်ရာအမှုများ ပြောင်းရွှေ့ကြားနာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း