တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
41 ( ၁၁-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ၁၅-၉-၂၀၂၃ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
42 ( ၄-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၈-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
43 ( ၂၈-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
44 ( ၂၁-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၅-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
45 (၁၄-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၈-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
46 ( ၇-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၁-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
47 ( ၃၁-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၄-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
48 ( ၂၄-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၈-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
49 ( ၁၇-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၁-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
50 ( ၁၀-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၄-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း