ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ( ၂၉-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂-၈-၂၀၂၄ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
2 ( ၂၂-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၆-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
3 ( ၁၅-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၁၉-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
4 ( ၈-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၁၂-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
5 ( ၁-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၅-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
6 ( ၂၄-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၈-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
7 ( ၁၇-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၁-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
8 ( ၁၀-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၁၄-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
9 ( ၃-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၇-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
10 ( ၂၇-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၃၁-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း