ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ( ၆-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၁၀-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
2 ( ၂၉-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၃-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
3 ( ၂၂-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၆-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
4 (၁-၄-၂၀၂၄ ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း (ပြင်ဆင်လျာထားချက်)
5 ( ၈-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၁၂-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
6 ( ၁-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၅-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
7 ( ၂၅-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၉-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
8 (၁၁-၃-၂၀၂၄ ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း (ပြင်ဆင်လျာထားချက်)
9 ( ၁၈-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၂-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
10 (၁၅-၃-၂၀၂၄ ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း (ပြင်ဆင်လျာထားချက်)