စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဆောင်ရွက်မည့် အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
1 ( ၁၀-၆-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၁၄-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
2 ( ၃-၆-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၇-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
3 ( ၂၇-၅-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၃၁-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
4 ( ၂၀-၅-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၂၄-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
5 ( ၁၃-၅-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၁၇-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
6 (၆-၅-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၁၀-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
7 ( ၂၉-၄-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၃-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
8 ( ၂၂-၄-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၂၆-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
9 ( ၈-၄-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၁၂-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
10 ( ၁-၄-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၅-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
11 ( ၂၅-၃-၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ (၂၉-၃-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
12 ( ၁၈-၃-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၂၂-၃-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
13 ( ၁၁-၃-၂၀၂၄)ရက်နေ့မှ (၁၅-၃-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
14 ( ၄-၃-၂၀၂၄)ရက်နေ့မှ (၈-၃-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
15 ( ၂၆-၂-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၁-၃-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
16 ( ၁၉-၂-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၂၃-၂-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
17 ( ၁၃-၂-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၁၆-၂-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
18 ( ၅-၂-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၉-၂-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
19 ( ၂၉-၁-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၂-၂-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
20 ( ၂၂-၁-၂၀၂၄)ရက်နေ့မှ (၂၆-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
21 ( ၁၅-၁-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၁၉-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
22 (၈-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ (၁၂-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
23 (၁-၁-၂၀၂၄ )ရက်နေ့မှ (၅-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
24 (၂၆-၁၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၉-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
25 ( ၁၈-၁၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၂-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
26 ( ၁၁-၁၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
27 ( ၄-၁၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၈-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
28 ( ၂၈-၁၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
29 (၂၀-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၂၄-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
30 (၁၃-၁၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၇-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
31 ( ၆-၁၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၀-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
32 (၃၁-၁၀-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၃-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
33 ( ၂၃-၁၀-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၇-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
34 ( ၁၆-၁၀-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၀-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
35 ( ၂-၁၀-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၆-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
36 ( ၂-၁၀-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၆-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
37 ( ၂၅-၉-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၉-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
38 ( ၁၈-၉-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ ( ၂၂-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
39 ( ၁၁-၉-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၅-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
40 (၄-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၈-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
41 ( ၂၈-၈-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၁-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
42 ( ၂၁-၈-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၅-၈-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
43 ( ၁၄-၈-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၈-၈-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
44 ( ၇-၈-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၁-၈-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
45 ( ၃၁-၇-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၄-၈-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
46 ( ၂၄-၇-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၈-၇-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
47 ( ၁၇-၇-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၂၁-၇-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
48 ( ၁၀-၇-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၄-၇-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
49 ( ၃-၇-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၇-၇-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
50 ( ၂၆-၆-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၃၀-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
51 ( ၁၉-၆-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၃-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
52 ( ၁၂-၆-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၆ - ၆ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
53 ( ၅-၆-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၉-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
54 ( ၂၉-၅-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့မှ (၂-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
55 ( ၂၂-၅-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၆-၅-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
56 ( ၈-၅-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၂-၅-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
57 ( ၂-၅-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ ( ၅-၅-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
58 ( ၂၄-၄-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၂၈-၄-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
59 ( ၁၈-၄-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့မှ ( ၂၁-၄-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
60 ( ၃-၄-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ ( ၇-၄-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
61 ( ၂၈-၃-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၃၁-၃-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
62 ( ၂၀-၃-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၄-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
63 ( ၁၃-၃-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၇-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
64 ( ၅-၃-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၉-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
65 ( ၂၀-၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၄-၂-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
66 ( ၁၃-၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၇-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
67 ( ၆-၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၀-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
68 ( ၃၀-၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၃-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
69 ( ၂၃-၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၇-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
70 ( ၁၆-၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၀-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
71 ( ၉- ၁ - ၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၃ - ၁ - ၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
72 ( ၂-၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၆-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
73 ( ၂၆-၁၂-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
74 ( ၁၉-၁၂-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၃-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
75 ( ၁၂- ၁၂ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၆ - ၁၂ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
76 (၅-၁၂-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
77 ( ၂၈-၁၁-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
78 (၂၁-၁၁-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၅-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
79 (၁၄-၁၁-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၈-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
80 ( ၈-၁၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၁-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
81 ( ၃၁-၁၀-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၄-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
82 ( ၂၅- ၁၀ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၈ - ၁၀ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
83 (၁၇- ၁၀ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၁ - ၁၀ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
84 ( ၁၁- ၁၀ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၄ - ၁၀ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
85 ( ၃-၁၀-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၇-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
86 ( ၂၆-၉-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
87 ( ၁၉- ၉ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၃ - ၉ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
88 ( ၁၂- ၉ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၆ - ၉ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
89 (၅ - ၉ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၉ - ၉ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
90 ( ၂၉- ၈ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂ - ၉ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
91 ( ၂၂- ၈ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၆ - ၈ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုမျ Download
92 ( ၁၅- ၈ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၉ - ၈ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
93 ( ၈- ၈ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၂ - ၈ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
94 ( ၂၅- ၇ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၉ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
95 ( ၁၈- ၇ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၂ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
96 ( ၁၁- ၇ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၅ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
97 ( ၄ - ၇ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၈ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
98 ( ၂၇ - ၆ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
99 ( ၂၀ - ၆ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၄ - ၆ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
100 ( ၁၃ - ၆ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၇ - ၆ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
101 ( ၆ - ၆ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၀ - ၆ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
102 ( ၃၀ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၃ - ၆ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
103 ( ၂၃ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ ( ၂၇ - ၅ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
104 ( ၁၆ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ ( ၂၀ - ၅ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
105 ( ၉ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၃- ၅ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
106 ( ၂ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၆- ၅ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
107 ( ၂၅- ၄ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၉- ၄ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
108 ( ၁၈ - ၄ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၂- ၄ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
109 ( ၄ - ၄ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၈ - ၄ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
110 ( ၂၈ - ၃ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁ - ၄ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
111 ( ၂၁ - ၃ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၅ - ၃ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
112 ( ၁၄ - ၃ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၈ - ၃ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
113 ( ၃၁ - ၅ - ၂၀၂၁ )ရက်နေ့မှ (၄ - ၆ - ၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနတွင် စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download