စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဆောင်ရွက်မည့် အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
1 ( ၅-၆-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၉-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
2 ( ၂၉-၅-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့မှ (၂-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
3 ( ၂၂-၅-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၆-၅-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
4 ( ၈-၅-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၂-၅-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
5 ( ၂-၅-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ ( ၅-၅-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
6 ( ၂၄-၄-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၂၈-၄-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
7 ( ၁၈-၄-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့မှ ( ၂၁-၄-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
8 ( ၃-၄-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ ( ၇-၄-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
9 ( ၂၈-၃-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၃၁-၃-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
10 ( ၂၀-၃-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၄-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
11 ( ၁၃-၃-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၇-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
12 ( ၅-၃-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၉-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
13 ( ၂၀-၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၄-၂-၂၀၂၃ ) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
14 ( ၁၃-၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၇-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
15 ( ၆-၂-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၀-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
16 ( ၃၀-၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၃-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
17 ( ၂၃-၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၇-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
18 ( ၁၆-၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၂၀-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
19 ( ၉- ၁ - ၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၁၃ - ၁ - ၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
20 ( ၂-၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့မှ (၆-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
21 ( ၂၆-၁၂-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
22 ( ၁၉-၁၂-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၃-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
23 ( ၁၂- ၁၂ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၆ - ၁၂ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
24 (၅-၁၂-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
25 ( ၂၈-၁၁-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
26 (၂၁-၁၁-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၅-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
27 (၁၄-၁၁-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၈-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
28 ( ၈-၁၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၁-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
29 ( ၃၁-၁၀-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၄-၁၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
30 ( ၂၅- ၁၀ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၈ - ၁၀ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
31 (၁၇- ၁၀ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၁ - ၁၀ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
32 ( ၁၁- ၁၀ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၄ - ၁၀ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
33 ( ၃-၁၀-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၇-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
34 ( ၂၆-၉-၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
35 ( ၁၉- ၉ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၃ - ၉ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
36 ( ၁၂- ၉ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၆ - ၉ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
37 (၅ - ၉ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၉ - ၉ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
38 ( ၂၉- ၈ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂ - ၉ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
39 ( ၂၂- ၈ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၆ - ၈ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုမျ Download
40 ( ၁၅- ၈ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၉ - ၈ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
41 ( ၈- ၈ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၂ - ၈ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
42 ( ၂၅- ၇ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၉ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
43 ( ၁၈- ၇ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၂ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
44 ( ၁၁- ၇ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၅ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
45 ( ၄ - ၇ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၈ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
46 ( ၂၇ - ၆ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁ - ၇ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
47 ( ၂၀ - ၆ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၄ - ၆ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
48 ( ၁၃ - ၆ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၇ - ၆ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
49 ( ၆ - ၆ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၀ - ၆ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
50 ( ၃၀ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၃ - ၆ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
51 ( ၂၃ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ ( ၂၇ - ၅ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
52 ( ၁၆ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ ( ၂၀ - ၅ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
53 ( ၉ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၃- ၅ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
54 ( ၂ - ၅ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၆- ၅ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
55 ( ၂၅- ၄ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၉- ၄ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
56 ( ၁၈ - ၄ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၂- ၄ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
57 ( ၄ - ၄ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၈ - ၄ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
58 ( ၂၈ - ၃ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁ - ၄ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
59 ( ၂၁ - ၃ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၂၅ - ၃ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
60 ( ၁၄ - ၃ - ၂၀၂၂ )ရက်နေ့မှ (၁၈ - ၃ - ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download
61 ( ၃၁ - ၅ - ၂၀၂၁ )ရက်နေ့မှ (၄ - ၆ - ၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနတွင် စေ့စပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်အမှုများ Download