သတင်းများ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၁၁-၈-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၁၇၂/၂၀၂၁
Post Image Post Image

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၁၁-၈-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၁၇၂/၂၀၂၁အရ ထိခိုက်နစ်နာသူ (နစ်နာသူကိုယ်တိုင်၊ နစ်နာသူ၏ တရားဝင် ဇနီးနှင့် ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ နစ်နာသူ အိမ်ထောင်မရှိပါက နစ်နာသူကိုယ်တိုင် နှင့် နစ်နာသူ၏ မိဘ၊ မောင်နှမများ) မှ အမှုကို ပိတ်သိမ်းခြင်းမပြုလိုပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။